Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming

Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming เว็บ Sa Gaming เว็บ Sa Game SaGame เกมส์ยิงปลา Sa ทดลองเล่น Sa สล็อต SaGame Sa Slot SaGame Slot คาสิโน SaGame สล็อต Sa Gaming เกมส์สล็อต Sa สมัคร Sa36 965 672 รายได้สุทธิสําหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ไม่รวมการปรับโครงสร้างหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ $ 42,851 $ 51,757 $ 45,406 $ 69,022 $ 71,256 รายได้สุทธิต่อหุ้นสามัญ – เจือจางไม่รวมการปรับโครงสร้างหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ: รายได้สุทธิต่อหุ้นสามัญ – เจือจาง $ 0.68 $ 0.82 $ 0.64 $ 1.01 $ 1.05 เพิ่ม: การปรับโครงสร้างหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการต่อหุ้นสามัญ – เจือจาง (1) 0.02 – 0.06 0.02 0.01 รายได้สุทธิต่อหุ้นสามัญ – เจือจาง ไม่รวมการปรับโครงสร้างหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ $ 0.70 $ 0.82 $ 0.70 $ 1.03 $ 1.06 สิ้นสุดรอบระยะเวลา 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 30 มิถุนายน 31 มี.ค. 2022 2021 2021 2021 2021 มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ต่อหุ้น: ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด $ 2,547,316 $ 2,693,166 $ 2,723,983 $ 2,780,836 $ 2,785,522 หัก: ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ สุทธิจากหนี้สินภาษีขาดทุน (1,138,057) (1,140,111) (1,142,350) (1,144,604) (1,146,874) หัก: ส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (144,484) (144,484) (144,484) (144,484) (144,484) ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน 1,264,775 1,408,571 1,437,149 1,491,748 1,494,164 หุ้นสามัญที่คงค้าง 60,613,414 62,307,245 63,838,549 65,970,149 67,282,134 มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ต่อหุ้น $ 20.87 $ 22.61 $ 22.51 $ 22.61 $ 22.21 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตนต่อสินทรัพย์ที่มีตัวตน: ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด $ 2,547,316 $ 2,693,166 $ 2,723,983 $ 2,780,836 $ 2,785,522 หัก: ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ สุทธิจากหนี้สินภาษีขาดทุน (1,138,057) (1,140,111) (1,142,350) (1,144,604) (1,146,874) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตน 1,409,259 1,553,055 1,581,633 1,636,232 1,638,648 หัก: ส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (144,484) (144,484) (144,484) (144,484) (144,484) ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน 1,264,775 1,408,571 1,437,149 1,491,748 1,494,164 สินทรัพย์รวม 17,104,015 16,927,125 16,892,111 16,966,867 17,057,788 หัก: ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ สุทธิจากหนี้สินภาษีขาดทุน (1,138,057) (1,140,111) (1,142,350) (1,144,604) (1,146,874) สินทรัพย์ที่มีตัวตน $ 15,965,958 $ 15,787,014 $ 15,749,761 $ 15,822,263 $ 15,910,914 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตนต่อสินทรัพย์ที่มีตัวตน 8.83% 9.84% 10.04% 10.34% 10.30% ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตนต่อสินทรัพย์ที่มีตัวตน 7.92% 8.92% 9.12% 9.43% 9.39% (1) ภาษีที่มีผลต่อ 21% สําหรับทุกงวดที่นําเสนอ (2) อัตราส่วนเป็นรายปีโดยใช้จํานวนวันจริงในไตรมาสเทียบกับปี
ไทย
คุณภาพ เครดิต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เงินให้สินเชื่อรวมที่เลยกําหนดชําระ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตสินเชื่อและสินทรัพย์รวมยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ําและสม่ําเสมอตลอด 5 ไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนี้ สินเชื่อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และจัดประเภทเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตสินเชื่อลดลง 58 จุดจากปีก่อนเป็น 3.68% สําหรับไตรมาสแรกการเรียกเก็บเงินกู้สุทธิต่อสินเชื่อเฉลี่ยนั้นไม่มีตัวตนที่จุดพื้นฐานเป็นศูนย์ ค่าเผื่อการขาดทุนด้านเครดิตเฉพาะสินเชื่อรวมณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 117.9 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 1.21% ของเงินให้สินเชื่อรวม การปรับปรุงการคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในบทบัญญัติเชิงลบสําหรับการสูญเสียเครดิต 3.4 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 Net Interest Margin and Income The net interest margin of 2.95% for the first quarter of 2022 decreased 2 basis points sequentiaเซินเจิ้น, จีน, 26 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — Tencent Music Entertainment Group (“TME” หรือ “บริษัท”) (NYSE: TME) แพลตฟอร์มความบันเทิงด้านดนตรีและเสียงออนไลน์ชั้นนําในประเทศจีนประกาศในวันนี้ว่าได้ยื่นรายงานประจําปีในแบบฟอร์ม 20-F ซึ่งรวมถึงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2021 2022, เวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

สามารถติดตามรายงานประจําปีได้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ TME ที่ ir.tencentmusic.com และบนเว็บไซต์ของ สํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.gov บริษัทจะจัดทําสําเนารายงานประจําปีที่มีงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรับฝากเงินชาวอเมริกันตามคําขอ

เกี่ยวกับเทนเซ็นต์ มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์

เทนเซนต์ Music Entertainment Group (NYSE: TME) เป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงด้านดนตรีและเสียงออนไลน์ชั้นนําในประเทศจีนซึ่งดําเนินงานแอพเพลงที่ได้รับความนิยมและสร้างสรรค์อย่างมากของประเทศ: QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music และ WeSing ภารกิจของ TME คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบทบาทของดนตรีในชีวิตของผู้คนโดยช่วยให้พวกเขาสร้างเพลิดเพลินแบ่งปันและโต้ตอบกับเพลง แพลตฟอร์มของ TME ประกอบด้วยเพลงออนไลน์เสียงออนไลน์คาราโอเกะออนไลน์การสตรีมสดที่เน้นดนตรีเป็นศูนย์กลางและบริการคอนเสิร์ตออนไลน์ทําให้แฟนเพลงสามารถค้นพบฟังร้องเพลงดูแสดงและสังสรรค์รอบ ๆ เพลง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ ir.tencentmusic.comตลาดระบบป้องกันแรงดันความสมบูรณ์สูงทั่วโลกถึงปี 2027 – รายงานการวิเคราะห์ขนาดหุ้นและแนวโน้มอุตสาหกรรม
Research_and_Markets_Logo
ข่าวโดย

การวิจัยและตลาด
26 เม.ย. 2022, 16:30 ET

แชร์บทความนี้

ดับลิน, 26 เมษายน 2022 /PRNewswire/ – รายงาน “ระบบป้องกันความดันความสมบูรณ์สูงทั่วโลก (HIPPS) รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นและอุตสาหกรรมโดยเสนอขายตามองค์ประกอบตามประเภทองค์ประกอบสุดท้ายตามบริการตามประเภทตามประเภทตามอุตสาหกรรมตามแนวโน้มและการคาดการณ์ระดับภูมิภาค 2021-2027” รายงานได้รับการเพิ่มลงในข้อเสนอของ ResearchAndMarkets.com

ขนาดตลาดระบบป้องกันแรงดันความสมบูรณ์สูงทั่วโลก (HIPPS) คาดว่าจะสูงถึง 636.7 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 ซึ่งเพิ่มขึ้นที่การเติบโตของตลาด 6.0% CAGR ในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์

ระบบป้องกันแรงดันความสมบูรณ์สูง (HIPPS) เป็นระบบความปลอดภัยในการทํางาน (SIS) ที่ปิดแหล่งกําเนิดและจับแรงกดดันที่ด้านต้นน้ําของระบบเพื่อลดแรงดันเกินที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการที่เป็นอันตรายซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานน้ํามันและก๊าซ ระบบความปลอดภัยใช้ในภาคกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการกักเก็บเมื่อใดก็ตามที่เรือหรือท่อแตกเนื่องจากแรงดันเกิน ระบบบรรเทาทุกข์สามารถใช้เพื่อบรรเทาแรงดันเกินแม้ว่าการปล่อยของเหลวในกระบวนการที่ติดไฟได้อันตรายระเบิดหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม

ความจําเป็นที่เพิ่มขึ้นในการลดการลุกเป็นไฟเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการติดตั้งเกณฑ์การกํากับดูแลที่รุนแรงโดยรัฐบาลเพื่อรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมกําลังผลักดันการขยายตลาด ค่าใช้จ่ายสูงของการติดตั้ง HIPPS คาดว่าจะเป็นความยับยั้งชั่งใจที่สําคัญในการเติบโตของตลาด

โอกาสที่ HIPPS จะดําเนินงานเครื่องมือความปลอดภัยที่จําเป็นอย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์ที่ระบุทั้งหมดและภายในกรอบเวลาที่กําหนดเรียกว่าความสมบูรณ์ของความปลอดภัย ข้อกําหนดความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัยของ HIPPS จะแสดงในแง่ของระดับที่ไม่ต่อเนื่องที่เรียกว่า SIL โอกาสที่ HIPPS ไม่สามารถดําเนินการฟังก์ชั่นการออกแบบได้ตามความต้องการหรือเพียงแค่ความน่าจะเป็นของความล้มเหลวตามความต้องการจะถูกวัดปริมาณโดย SIL หรือคะแนนความพร้อมใช้งานของ HIPPS (PFD) Better SIL บ่งบอกถึง PFD ที่ต่ํากว่าและโอกาสที่ HIPPS จะดําเนินบทบาทได้สูงขึ้น

การวิเคราะห์ผลกระทบ COVID-19

การเกิดขึ้นของ COVID-19 มีอิทธิพลต่อตลาดสําหรับระบบป้องกันความดันที่มีความสมบูรณ์สูง การดําเนินงานทางอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ที่หยุดนิ่งเนื่องจากข้อ จํากัด การปิดตัวลง ตลาดสําหรับระบบป้องกันแรงดันความสมบูรณ์สูงหดตัวลงเนื่องจากความต้องการลดลงจากอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทาง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไปนี้ COVID จะเพิ่มความต้องการระบบป้องกันความดันความสมบูรณ์สูง

การโจมตีและการแพร่กระจายของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลเสียต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ ในปี 2020 รัฐบาลทั่วโลกกําหนดข้อ จํากัด ที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ําอย่างมากระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การขยายตัวที่ชะลอตัวของภาคธุรกิจมีผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด HIPPS ในปี 2020

ปัจจัยการเติบโตของตลาด:

เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมมีความจําเป็นที่จะต้องลดการลุกเป็นไฟของก๊าซและการระบายอากาศ

การลุกเป็นไฟของก๊าซมักทําที่โรงงานผลิตน้ํามันและก๊าซในระหว่างการบํารุงรักษาตามปกติการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเหตุการณ์การปิดเครื่อง เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถปล่อยแรงดันจากระบบรวบรวมและแปรรูปก๊าซในลักษณะที่ควบคุมได้ เป็นผลให้มีการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมแรงกดดันและรับประกันการดําเนินงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ในทางกลับกันการลุกเป็นไฟของก๊าซได้กลายเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในอุตสาหกรรมกระบวนการเนื่องจากใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซไนตรัสออกไซด์จํานวนมากซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในทํานองเดียวกันในหลายขั้นตอนของกระบวนการบําบัดการระบายก๊าซจะดําเนินการเพื่อความปลอดภัย ก๊าซที่ไม่เผาไหม้ (ก๊าซที่ไม่บริสุทธิ์) จะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศในระหว่างเทคนิคนี้ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

โรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีกําลังขยายตัว

ทั้งในประเทศเกิดใหม่และประเทศที่พัฒนาแล้วภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงภาคน้ํามันและก๊าซและเคมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคปิโตรเคมีคิดเป็น 12% ของการบริโภควัตถุดิบทั่วโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการปุ๋ยพลาสติกและสินค้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการวางแผนโครงการที่เสนอหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขนส่งน้ํามันและก๊าซในระดับโลก กฎของรัฐบาลระดับภูมิภาคที่เข้มงวดเกี่ยวกับระดับการปล่อยมลพิษในทุกภาคส่วนเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานได้เพิ่มความต้องการโซลูชั่น HIPPS

ปัจจัยยับยั้งการตลาด:

ระบบป้องกันแรงดันความสมบูรณ์สูงมาพร้อมกับการติดตั้งที่มีค่าใช้จ่ายสูง (HIPPS)

HIPPS ประกอบด้วยส่วนประกอบด้านความปลอดภัยที่หลากหลายรวมถึงตัวทําละลายตรรกะเครื่องส่งสัญญาณความดันตัวเริ่มต้นภาคสนามและส่วนประกอบสุดท้ายเช่นวาล์วและแอคชูเอเตอร์ มันถูกใช้เป็นขั้นตอนการป้องกันเพื่อปกป้องบุคลากรเครื่องจักรและสายการผลิตในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายของส่วนประกอบ HIPPS การติดตั้งการบํารุงรักษาและการซ่อมแซมในทางกลับกันทําให้เกิดความเครียดอย่างมากต่องบประมาณของ บริษัท แม้ว่า บริษัท ขนาดใหญ่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพบว่ามันท้าทาย นอกจากนี้ HIPPSs จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบที่มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการปรับปรุงเทคโนโลยีและความต้องการใหม่ ๆ ซึ่งจําเป็นต่อการอัปเดตระบบความปลอดภัยของธุรกิจ สิ่งนี้จําเป็นต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการติดตั้งส่วนประกอบและระบบความปลอดภัย

หัวข้อสําคัญที่ครอบคลุม:

บทที่ 1. ขอบเขตตลาดและวิธีการ

Chapter 2. ภาพรวม4.2.2.1 ตลาดวาล์วโลกตามภูมิภาค
4.2.2.2 ตลาดตัวกระตุ้นทั่วโลกตามภูมิภาค
4.2.3 ตลาดผู้ริเริ่มภาคสนามทั่วโลกตามภูมิภาค
4.2.4 ตลาดตัวแก้ปัญหาตรรกะทั่วโลกตามภูมิภาค
4.2.5 ตลาดประเภทส่วนประกอบอื่น ๆ ทั่วโลกตามภูมิภาค
4.3 ตลาดบริการทั่วโลกตามภูมิภาค
4.4 ตลาดบริการทั่วโลกตามประเภท
4.4.1 ตลาดการบํารุงรักษาทั่วโลกตามภูมิภาค
4.4.2 ตลาดการฝึกอบรมและการให้คําปรึกษาทั่วโลกตามภูมิภาค
4.4.3 ตลาดการทดสอบการตรวจสอบและการรับรองทั่วโลกตามภูมิภาค

บทที่ 5. ตลาดระบบป้องกันแรงดันความสมบูรณ์สูงทั่วโลก (HIPPS) ตามประเภท
5.1 ตลาด HIPPS อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกตามภูมิภาค
5.2 ตลาด HIPPS เชิงกลทั่วโลกตามภูมิภาค

Chapter 6 ตลาดระบบป้องกันแรงดันความสมบูรณ์สูงทั่วโลก (HIPPS) โดยอุตสาหกรรม
6.1 ตลาดน้ํามันและก๊าซทั่วโลกตามภูมิภาค
6.2 ตลาดเคมีทั่วโลกตามภูมิภาค

Chapter 7. ตลาดระบบป้องกันแรงดันความสมบูรณ์สูงทั่วโลก (HIPPS) ตามภูมิภาค

Chapter 8. ข้อมูล บริษัท
8.1 HIMA Paul Hildebrandt GmbH8.1.1
ภาพรวม
บริษัท8.1.2 กลยุทธ์และการพัฒนาล่าสุด:
8.1.2.1 ความร่วมมือความร่วมมือและข้อตกลง:
8.2 Emerson Electric Co.8.2.1
ภาพรวม บริษัท8.2.2.2 การวิเคราะห์
ทางการเงิน
8.2.3 การวิเคราะห์ส่วนและภูมิภาค
8.2.4 ค่าใช้จ่ายในการ
วิจัยและพัฒนา8.2.5 กลยุทธ์ล่าสุดและ การพัฒนา:
8.2.5.1 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการขยายผลิตภัณฑ์:
8.3 Siemens AG8.3.1
ภาพรวม
บริษัท8.3.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
8.3.3 การวิเคราะห์ส่วนและภูมิภาค
8.3.4 ค่าใช้จ่ายในการ
วิจัยและพัฒนา8.3.5 กลยุทธ์และการพัฒนาล่าสุด:
8.3.5.1 ความร่วมมือความร่วมมือและข้อตกลง:
8.4 Schneider Electric SE8.4.1
ภาพรวมของ
บริษัท 8.4.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
8.4.3 การวิเคราะห์ส่วนและส่วนภูมิภาค
8.4.4 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
8.4.5 กลยุทธ์และการพัฒนาล่าสุด:
8.4.5.1 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการขยายผลิตภัณฑ์:
8.5 Rockwell Automation, Inc.8.5.1
ภาพรวม
บริษัท8.5.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
8.5.3 การวิเคราะห์ส่วนงานและส่วนภูมิภาค
8.5.4 ค่าใช้จ่ายในการ
วิจัยและพัฒนา 8.5.5 กลยุทธ์และการพัฒนาล่าสุด:
8.5.5.1 การได้มาและควบรวมกิจการ
8.6 Schlumberger N.V.8.6.1
ภาพรวม
บริษัท8.6.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
8.6.3 การวิเคราะห์ส่วนและส่วนภูมิภาค
8.6.4 ค่าใช้จ่ายในการ
วิจัยและพัฒนา8.7 บริษัท
เบเกอร์ฮิวจ์8.7.1 ภาพรวม
บริษัท8.7.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
8.7.3 การวิเคราะห์
ส่วนงานและส่วนภูมิภาค 8.7.4 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
8.7.5 กลยุทธ์และการพัฒนาล่าสุด:
8.7.5.1 ความร่วมมือความร่วมมือและข้อตกลง:
8.7.5.2 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการขยายผลิตภัณฑ์:
8.8 ABB Group8.8.1
ภาพรวม
บริษัท8.8.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
8.8.3 การวิเคราะห์ส่วนและภูมิภาค
8.8.4 ค่าใช้จ่ายในการ
วิจัยและพัฒนา8.9 Honeywell International, Inc.
8.9.1 ภาพรวม
บริษัท8.9.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
8.9.3 การวิเคราะห์ส่วนภูมิภาคและส่วนงาน
8.9.4 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
8.9.5 กลยุทธ์และการพัฒนาล่าสุด:
8.9.5.1 การได้มาและควบ
รวมกิจการ8.10. Yokogawa Electric Corporation8.10.1
ภาพรวม
บริษัท8.10.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
8.10.3 การวิเคราะห์ส่วนและภูมิภาค
8.10.4 ค่าใช้จ่ายในการ
วิจัยและพัฒนา8.10.5 กลยุทธ์และการพัฒนาล่าสุด:
8.10.5.1 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการขยายผลิตภัณฑ์:
8.10.5.2 การได้มาและการควบรวมกิจการ
ตลาด2.1 บทนํา
2.1.1 ภาพรวม
2.2 ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาด
2.2.1 ตัวขับเคลื่อน
ตลาด2.2.2.2 ความยับยั้งชั่งใจ

ของตลาดChapter 3. การวิเคราะห์การแข่งขัน – Global3.1
KBV Cardinal Matrix3.2
การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งอุตสาหกรรมล่าสุด
3.2.1 ความร่วมมือความร่วมมือและข้อตกลง
3.2.2 การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการขยายผลิตภัณฑ์
3.2.3 การได้มาและการควบ
รวมกิจการ3.3 กลยุทธ์ที่ชนะสูงสุด
3.3.1 กลยุทธ์ชั้นนําที่สําคัญ: การกระจายเปอร์เซ็นต์ (201การรักษา Treadwell ประกาศการกําหนด Fast Track ที่ได้รับจาก FDA เป็น CFI-400945 สําหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน Myeloid
ข่าวโดย

การบําบัดด้วยเทรดเวลล์
26 เม.ย. 2022, 16:30 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์กและฮ่องกง, เมษายน 26, 2022 /PRNewswire/ — Treadwell Therapeutics บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพระยะทางคลินิกที่พัฒนายาใหม่สําหรับความต้องการที่ไม่เป็นมะเร็งประกาศในวันนี้ว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ให้การกําหนด Fast Track ให้กับ CFI-400945 ซึ่งเป็นบริษัทแรกในคลาสยับยั้ง kinase 4 (PLK4) สําหรับการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการกําเริบหรือทนไฟเฉียบพลัน Myeloid Leukemia (AML)

“แม้ว่ายาประเภทใหม่ที่น่าตื่นเต้นหลายประเภทได้เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาสําหรับผู้ป่วยที่มี AML แต่ก็ยังคงมีความต้องการที่ไม่ได้รับความสนใจสําหรับผู้ป่วยบางกลุ่มซึ่งอัตราการรอดชีวิตยังคงอยู่ในระดับต่ํา” “CFI-400945 ได้แสดงสัญญาณการส่งเสริมของกิจกรรมการบําบัดด้วยยาเดี่ยวในผู้ป่วย AML ที่มี cytogenetics ที่ไม่พึงประสงค์ เรารู้สึกขอบคุณสําหรับการกําหนด Fast Track สําหรับโปรแกรมที่น่าตื่นเต้นนี้และหวังว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับ FDA บ่อยครั้งเพื่อจัดทําแผนภูมิเส้นทางการกํากับดูแลของเราไปข้างหน้าในขณะที่เรายังคงพัฒนา ‘945 ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”

การกําหนด Fast Track พยายามที่จะปรับปรุงการพัฒนาและเร่งการตรวจสอบตัวแทนใหม่ที่มีศักยภาพในการรักษาโรคร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตและที่อาจตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ยาเสพติดที่ได้รับการกําหนดนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์บ่อยขึ้นกับ FDA, เช่นเดียวกับเส้นทางที่มีศักยภาพสําหรับการอนุมัติเร่งด่วน.

เกี่ยวกับ AML

AML เป็นโรคที่โดดเด่นด้วยการแพร่กระจายของเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดขาวมะเร็งที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งสามารถนําไปสู่โรคโลหิตจาง neutropenia และ thrombocytopenia หากไม่ได้รับการรักษา AML อาจนําไปสู่ความตายภายในไม่กี่สัปดาห์ ในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 19,940 รายที่ได้รับการวินิจฉัยและเสียชีวิตประมาณ 11,180 รายจาก AML เกือบทั้งหมดในผู้ใหญ่ โดยทั่วไป AML เป็นโรคของผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ย 68 ปีในช่วงเวลาของการวินิจฉัยและพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง สําหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ <65 ปีการอยู่รอด 5 ปีอยู่ที่ประมาณ 33% แต่ลดลงอย่างมากถึง 4% ในผู้ใหญ่อายุ >65 ปี

เกี่ยวกับ Treadwell TherapeuticsTreadwell
Therapeutics เป็น บริษัท มะเร็งวิทยาหลายรูปแบบทางคลินิกที่พัฒนายาใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้รับการกระตุ้นในผู้ป่วยมะเร็ง ท่อส่งทางคลินิกที่แข็งแกร่งและพัฒนาภายในของ บริษัท ประกอบด้วย CFI-400945, CFI-402257 (สารยับยั้ง TTK) และ CFI-402411 (สารยับยั้ง HPK1) Treadwell ยังมีท่อส่งก่อนคลินิกที่แข็งแกร่งพร้อมโปรแกรมการรักษาเซลล์อัตโนมัติที่ใช้ TCR ทางชีววิทยาและรุ่นต่อไป สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ www.treadwelltx.com

ติดต่อ
ir@treadwelltx.com

ที่มา การรักษาด้วยเทรดเวลล์7-2021)ESSA Pharma to นําเสนอในการประชุมนักลงทุนด้านการดูแลสุขภาพบลูมเบอร์ตันแอนด์โคปี 2022
ข่าวโดย

ESSA ฟาร์มาอิงค์
26 เม.ย. 2022, 16:30 ET

แชร์บทความนี้

เซาท์ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียและแวนคูเวอร์แคนาดา 26 เมษายน 2022 /PRNewswire/ – ESSA Pharma Inc. Sa Gaming Slot (“ESSA” หรือ “บริษัท “) (NASDAQ: EPIX) บริษัท ยาระยะทางคลินิกที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบําบัดด้วยนวนิยายสําหรับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากประกาศในวันนี้ว่า บริษัท จะนําเสนอในการประชุมนักลงทุนด้านการดูแลสุขภาพของ Bloom Burton & Co. ในปี 2022 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2022 2565 เวลา 1.m 4.30 น. ตามเวลาตะวันออก

เดวิด R. Parkinson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ESSA Pharma จะเข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแบบตัวต่อตัว Peter Virsik ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ ESSA และ David S. Wood ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ ESSA จะเข้าร่วมการประชุมแบบตัวต่อตัว

รายละเอียดงานนําเสนอ
วันที่นําเสนอ:

วันจันทร์, พฤษภาคม 2, 2565

เวลาที่นําเสนอ:

14:30 น.m. ET

สถานที่:

เมโทร สถานีโทรอนโตคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

เกี่ยวกับการประชุมนักลงทุนบลูมเบอร์ตันแอนด์โคเฮลธ์แคร์
การประชุมนักลงทุนด้านการดูแลสุขภาพของ Bloom Burton & Co. ได้รวบรวมนักลงทุนชาวอเมริกัน แคนาดา และต่างประเทศที่สนใจการพัฒนาล่าสุดในภาคการดูแลสุขภาพของแคนาดา ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการอัปเดตขององค์กรจาก บริษัท ที่ซื้อขายสาธารณะและเอกชนชั้นนําของแคนาดาผ่านการนําเสนอและการประชุมส่วนตัว

เกี่ยวกับ ESSA ฟาร์มา อิงค์
ESSA เป็น บริษัท ยาระยะทางคลินิกที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบําบัดใหม่และกรรมสิทธิ์สําหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ www.essapharma.com และติดตามเราบน Twitter ภายใต้@ESSAPharma

เว็บคาสต์ของการนําเสนอสามารถเข้าถึงได้ในส่วนนักลงทุน / กิจกรรมและการนําเสนอของเว็บไซต์ของ ESSA ที่ www.essapharma.com หลังจากการนําเสนอเว็บคาสต์จะถูกเก็บถาวรเป็นเวลา 90 วัน

ที่มา ESSA ฟาร์มาอิงค์เอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น ชนะคดีละเมิดสิทธิบัตรอุดรากอน
โลโก้ FMC คอร์ปอเรชั่น (พีอาร์นิวส์โฟโต้/เอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น)
ข่าวโดย

เอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น
26 เม.ย. 2022, 16:30 ET

แชร์บทความนี้

ฟิลาเดลเฟีย, 26 เมษายน 2022 /PRNewswire/ —

FMC Corporation (NYSE: FMC) บริษัทวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนําระดับโลกประกาศศาลประชาชนกลางหางโจวในจังหวัดเจ้อเจียงประเทศจีนให้ FMC เป็นคําสั่งถาวรต่อหางโจว Udragon Chemical Co., Ltd และ Zhejiang Udragon Bioscience Co., Ltd (เรียกรวมกันว่า “Udragon”) ศาลพบว่า Udragon ละเมิดสิทธิบัตรของ FMC สําหรับสารเคมีระดับกลางที่สําคัญที่ใช้ในการผลิตคลอแรนทรานิลิโพรเลโดยดําเนินการทดลองภาคสนามเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจัดจําหน่ายตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ตัวกลางที่จดสิทธิบัตรของ FMC

คําสั่งถาวรยับยั้ง Udragon จากการผลิตโดยใช้และขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีสารเคมีระดับกลางที่จดสิทธิบัตรเฉพาะที่ใช้ในการทํา chlorantraniliprole ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ควบคุมแมลงชั้นนําของ FMC ศาลยังสั่งให้ผู้ผลิตป้องกันพืชผลจากจีนชดเชย FMC สําหรับความเสียหายที่เกี่ยวข้อง

“เราพอใจกับคําตัดสินของศาลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการคุ้มครองพืชผลและความสําคัญของการเคารพสิทธิบัตรรวมถึงสิทธิบัตรที่ครอบคลุมสารเคมีระดับกลาง – ในประเทศจีน” Michael Reilly รองประธานบริหาร FMC ที่ปรึกษาทั่วไปและเลขานุการกล่าว “หลักการที่ศาลตัดสินยังมีความสําคัญต่อการกระทําการละเมิดในอนาคตที่จําเลยพยายามพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่า ‘การยกเว้น Bolar’ ซึ่งเป็นการยกเว้นทางกฎหมายในอุตสาหกรรมยาเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องในส่วนเคมีเกษตร”

FMC ได้ลงทุนอย่างมากในการวิจัยพัฒนาและการค้าของ chlorantraniliprole ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และก้าวหน้าซึ่งออกแบบมาเพื่อควบคุมแมลงทําลายล้างที่หลากหลายซึ่งสามารถทําลายพืชผลของเกษตรกรและลดการผลิตอาหารลงอย่างมาก บริษัท ยังคงรักษาสิทธิบัตรที่กว้างขวางสําหรับเทคโนโลยีคลอแรนทรานิลิพรูลที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมถึงสิทธิบัตรที่ครอบคลุมองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์ของสสารกระบวนการผลิตสารเคมีระดับกลางสูตรและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียและตลาดเกษตรที่สําคัญอื่น ๆ ทั่วโลก FMC ทําการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีคลอแรนทรานิไลโพรลภายใต้ชื่อแบรนด์หลายแห่งทั่วโลกรวมถึง Rynaxypyr ที่ใช้งาน, การควบคุมแมลง Altacor, การควบคุมแมลง Coragen, การควบคุมแมลง Ferterra, การควบคุมแมลง Premio และการควบคุมแมลง Prevathon®®®®®®

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในตลาดคุ้มครองพืชผล และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ลูกค้า นักลงทุน พนักงาน ซัพพลายเออร์ และคู่ค้า” นายปราโมทย์ โธตา ประธานชั่วคราวประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ FMC และประธาน FMC U.S.A. กล่าว “การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตอกย้ําคุณค่าของความมุ่งมั่นของเราที่จะนํานวัตกรรมมาสู่เกษตรกรผู้ปลูกในประเทศจีนและทั่วโลก”

เกี่ยวกับ FMC

FMC Corporation เป็น บริษัท วิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตอาหารสัตว์เส้นใยและเชื้อเพลิงสําหรับประชากรโลกที่กําลังขยายตัวในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โซลูชั่นการป้องกันพืชที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ FMC รวมถึงชีววิทยาโภชนาการพืชการเกษตรดิจิทัลและความแม่นยําช่วยให้เกษตรกรที่ปรึกษาด้านพืชผลและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนามหญ้าและศัตรูพืชสามารถจัดการกับความท้าทายที่ยากที่สุดของพวกเขาทางเศรษฐกิจในขณะที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยพนักงานประมาณ 6,400 คนในกว่า 100 ไซต์ทั่วโลก FMC มุ่งมั่นที่จะค้นพบสารกําจัดวัชพืชยาฆ่าแมลงและสารฆ่าเชื้อราใหม่สูตรผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการบุกเบิกที่ดีกว่าสําหรับโลกอย่างต่อเนื่อง เยี่ยมชม fmc.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและติดตามเราบน LinkedIn® และ Twitter®

Rynaxypyr, Altacor, Coragen, Ferterra, Premio และ Prevathon เป็นเครื่องหมายการค้าของ FMC Corporation หรือบริษัทในเครือ อ่านและปฏิบัติตามทิศทางข้อ จํากัด และข้อควรระวังในการใช้งานทั้งหมดเสมอ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้อาจไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขายหรือใช้ในทุกรัฐประเทศหรือเขตอํานาจศาล

แถลงการณ์ภายใต้บทบัญญัติ Safe Harbor ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์ภาคเอกชนปี 1995: รุ่นนี้มีแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองและสมมติฐานปัจจุบันของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตสภาพธุรกิจในอนาคตและแนวโน้มสําหรับ บริษัท ตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่รู้จักและไม่รู้จักความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากผลลัพธ์ระดับกิจกรรมประสิทธิภาพหรือความสําเร็จที่แสดงหรือโดยนัยโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงปัจจัยเสี่ยงและข้อความเตือนภัยอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในแบบฟอร์ม 10-K ของ FMC ปี 2021 ที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการยื่น SEC อื่น ๆ และการสื่อสารสาธารณะ FMC เตือนผู้อ่านไม่ให้วางใจในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ทํา แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้ามีคุณสมบัติครบถ้วนโดยคําชี้แจงข้อควรระวังข้างต้น FMC ไม่มีข้อผูกมัดและปฏิเสธหน้าที่ใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ทํายกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด

ที่มา เอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น

นอกจากนี้จากแหล่งนี้

บทที่ 4. ตลาดระบบป้องกันแรงดันความสมบูรณ์สูงทั่วโลก (HIPPS) โดยเสนอ
ตลาดส่วนประกอบทั่วโลก 4.1 ตามภูมิภาค
4.2 ตลาดส่วนประกอบทั่วโลกตาม Type4.2.1การเติบโตของหลังคาประกาศการดําเนินการลดต้นทุนเพื่อเร่งเส้นทางสู่การทํากําไร
Canopy Growth ประกาศการดําเนินการลดต้นทุนเพื่อเร่งเส้นทางสู่การทํากําไร (CNW Group/Canopy Growth Corporation)
ข่าวโดย

หลังคาเติบโตคอร์ปอเรชั่น
26 เม.ย. 2022, 16:30 ET

แชร์บทความนี้

การปรับกลยุทธ์คาดว่าจะสร้างการออม $ 100 – $ 150 ล้านภายใน 12 – 18 เดือน

SMITHS FALLS, ON, April 26, 2022 /PRNewswire/ – Canopy Growth Corporation (“Canopy Growth” หรือ “บริษัท”) (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) บริษัทอุปกรณ์กัญชากัญชาและกัญชาชั้นนําระดับโลกประกาศในวันนี้ว่า บริษัท กําลังดําเนินโครงการริเริ่มเพื่อลดต้นทุนและขับเคลื่อนประสิทธิภาพเพื่อเร่งเส้นทางสู่การทํากําไร ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีการรายงานเป็นดอลลาร์แคนาดาเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

สอดคล้องกับการทบทวนเชิงกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2023 ของ Canopy Growth บริษัทกําลังดําเนินการดังต่อไปนี้:

ลดต้นทุนของสินค้าที่ขาย (“COGS”) ในธุรกิจกัญชาของ แคนาดาโดยการลดต้นทุนการเพาะปลูกต่อกรัมผ่านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
การใช้แพลตฟอร์มการผลิตที่ยืดหยุ่นรวมถึงการผลิตตามสัญญาสําหรับผลิตภัณฑ์บางรูปแบบ
การให้สิทธิ์ในต้นทุนทางอ้อมและสร้างประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
การปรับแนวต้นทุนการขายทั่วไปและการบริหาร (“SG&A”) ให้สอดคล้องกับความคาดหวังทางธุรกิจระยะสั้นโดยการลดค่าธรรมเนียมวิชาชีพของบุคคลที่สามและค่าใช้จ่ายสํานักงาน และ
ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรที่ท้าทายแต่จําเป็นเหล่านี้สมาชิกในทีมที่ทุ่มเทจะได้รับผลกระทบเมื่อ บริษัท ดําเนินงานด้วยจํานวนพนักงานที่ลดลง ทีมผู้บริหารหลังคามีความประสงค์ที่จะรับทราบความพยายามของบุคคลเหล่านี้ในระหว่างการดํารงตําแหน่งและขอบคุณพวกเขาสําหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขากับ บริษัท

“เพื่อให้เกิดการทํากําไรและการเติบโตของพลังงาน เรากําลังดําเนินการที่สําคัญเพื่อพัฒนา Canopy Growth ไปสู่องค์กรที่คล่องตัวโดยมุ่งเน้นที่พื้นที่ที่เรามีศักยภาพสูงสุดในความสําเร็จ” David Klein ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Canopy Growth กล่าว “การเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นเหล่านี้กําลังดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าขนาดและขนาดของการดําเนินงานของเราสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของตลาดในปัจจุบันและจะสนับสนุนความยั่งยืนในระยะยาวของ บริษัท ของเรา”

“การออมและประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่เกิดจากขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้เป็นการตอกย้ําความมุ่งมั่นของเราในการผลักดันให้หลังคาสามารถทํากําไรได้” Judy Hong ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Canopy Growth กล่าว “การบรรลุผลกําไรในธุรกิจในแคนาดาของเรามีความสําคัญต่อความสําเร็จของ บริษัท ของเราและจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถลงทุนในพื้นที่การเติบโตเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญของเรารวมถึง US THC เพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวที่สําคัญ”

ฝ่ายบริหารคาดว่าจะสร้างการออม COGS $ 30 – $ 50 ล้านและลดค่าใช้จ่าย SG&A ลง $ 70 – $ 100 ล้านภายใน 12 – 18 เดือน การออมเหล่านี้เพิ่มขึ้นจากการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ $ 150 – $ 200 ล้านซึ่งส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จแล้ว อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง $ 250 – $ 300 ล้านในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2022 ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ใช่เงินสดและเกี่ยวข้องกับการลดยอดคงเหลือในสินค้าคงคลังส่วนเกินรวมถึงการด้อยค่า “ทรัพย์สินโรงงานและอุปกรณ์” นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 100 – 250 ล้านดอลลาร์ในข้อหาด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2022 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากค่าความนิยมและการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ตัวเลขทั้งหมดที่รายงานข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวกับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นเบื้องต้น โดยพิจารณาจากความคาดหวังในปัจจุบันและยังไม่ได้ตรวจสอบ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเนื่องจากบริษัทจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างจากการประมาณการเบื้องต้นในที่นี้ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรระมัดระวังไม่ให้วางใจในข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ผลลัพธ์เบื้องต้นในอนาคต ผลลัพธ์เบื้องต้นที่ให้ไว้ในข่าวนี้ถือเป็น “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” ภายในความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาปี 1995 และ “ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า” ภายในความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้นั้นขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลายประการและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ดู “ประกาศเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า”

เกี่ยวกับ หลังคา โกรท คอร์ปอเรชั่น
Canopy Growth (TSX:WEED,NASDAQ:CGC) เป็นบริษัทกัญชาและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีความหลากหลายระดับโลก ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลในการปรับปรุงชีวิต ยุติข้อห้าม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของกัญชาอย่างเต็มที่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและนวัตกรรมของผู้บริโภคเรานําเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดในดอกไม้แห้งคุณภาพสูงน้ํามันแคปซูลซอฟเจลเครื่องดื่มผสมกินได้และรูปแบบเฉพาะที่รวมถึงอุปกรณ์ไอระเหยโดย Canopy Growth และ Storz & Bickel ผู้นําอุตสาหกรรม แบรนด์ทางการแพทย์ระดับโลกของเรา Spectrum Therapeutics ขายผลิตภัณฑ์เต็มสเปกตรัมที่หลากหลายโดยใช้ระบบการจําแนกประเภทรหัสสีและเป็นผู้นําตลาดทั้งในแคนาดาและเยอรมนี ด้วยแบนเนอร์ Tweed และ Tokyo Smoke ที่ได้รับรางวัลของเราเราเข้าถึงผู้บริโภคที่ใช้สําหรับผู้ใหญ่ของเราและสร้างความภักดีโดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความหมาย การเติบโตของหลังคาได้เข้าสู่พื้นที่ผู้บริโภคด้านสุขภาพและสุขภาพในตลาดหลัก รวมถึงแคนาดา สหรัฐอเมริกา และยุโรปผ่านโภชนาการการกีฬา BioSteel และโซลูชันการนอนหลับของ The Works และได้แนะนําผลิตภัณฑ์ CBD ที่ได้จากกัญชงเพิ่มเติมไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านแบรนด์ CBD แรกและฟรีและมาร์ธาสจ๊วตของเรา Canopy Growth ได้ร่วมมือกับกลุ่มดาวผู้นําด้านแอลกอฮอล์ Fortune 500 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.canopygrowth.com

4.2.2 ตลาดองค์ประกอบสุดท้ายทั่วโลกตามประเภท